دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

هوش و استعداد تحلیلی

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه اول

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه دوم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه سوم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه چهارم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه چهارم پیشرفته

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه پنجم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه پنجم پیشرفته

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه ششم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش و استعداد تحلیلی (ششم)

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه هفتم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه هشتم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه نهم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه نهم پیشرفته

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

هندسه دهم

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه دهم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه یازدهم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه دوازدهم

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک پایه یازدهم

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسه: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک پایه دهم

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم نهم

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

شیمی

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه ریاضی سرا